Lesson of prayer-meditation of St. Francisc, La Verna, Amsterdam
Photo: Marina V. Vorobjova. September, 2001