Church of La Verna, Amsterdam
Photo: Marina V. Vorobjova. September 2001